ROIC là gì? Tầm quan trọng và công thức tính

ROIC là gì?

ROIC là từ viết tắt của Return on Invested Capital, được hiểu là tỷ suất sinh lời hoặc hiệu suất nhằm mục đích đo lường tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà một công ty kiếm được trên vốn đầu tư. 

“ROIC cho thấy một công ty đang sử dụng tiền của các nhà đầu tư để tạo thu nhập hiệu quả như thế nào.”

 

Các thành phần của ROIC

Có hai thành phần tạo nên phương trình được sử dụng để tính ROIC của một doanh nghiệp.

Lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế (NOPAT)

NOPAT – Net Operating Profit After Taxes là tiền mặt sau thuế do một công ty tạo ra và sẵn sàng được sử dụng bởi các nhà đầu tư, cả cổ đông và người thành lập. Đối với phân tích tài chính hoặc định giá bởi các nhà đầu tư, các công ty thường được so sánh bằng thu nhập ròng.

Thu nhập ròng là dòng dưới cùng của báo cáo thu nhập của công ty. Thu nhập ròng là quan trọng, nhưng nó không phải lúc nào cũng phản ánh hiệu quả hoạt động thực sự của công ty hoặc hiệu quả của các nhà quản lý.

Một thước đo tốt hơn là NOPAT vì đây là lợi nhuận mà một công ty tạo ra mà không tính đến các khoản nợ hoặc tài sản tài chính khác.

Vốn đầu tư

Vốn đầu tư là khoản đầu tư vào một công ty kinh doanh trong suốt thời gian tồn tại của nó. Các cổ đông đầu tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp, trong khi những người thành lập đầu tư vào nợ ngắn hạn hoặc dài hạn của nó, bao gồm cả trái phiếu.

Vốn đầu tư phục vụ hai mục đích cho doanh nghiệp: Nó tài trợ cho các hoạt động hàng ngày và cũng cho phép doanh nghiệp thực hiện các dự án lập ngân sách vốn, bao gồm mở rộng và mua các tài sản cố định lớn.

Công thức tính lợi tức trên vốn đầu tư

Lợi tức trên Vốn đầu tư = NOPAT / Vốn đầu tư

Trong đó:

–       NOPAT là lợi nhuận hoạt động của công ty trừ đi các khoản thuế thu nhập.

      NOPAT = EBIT (1-t) trong đó EBIT là Thu nhập trước lãi vay và thuế

–       Vốn đầu tư là tổng số vốn đầu tư vào công ty của cả cổ đông và người cho vay.

Vốn đầu tư = Nợ + Vốn chủ sở hữu – Tiền và các khoản tương đương tiền

Đây là một công thức khá đơn giản. Vì các nhà đầu tư thường sử dụng công thức này để đo lường lợi tức của số tiền họ bỏ vào công ty và cổ tức được trả lại cho cổ đông, cổ tức phải được loại bỏ khỏi thu nhập ròng trong tử số.

Tương tự như vậy, mẫu số không bao gồm tất cả các loại vốn. Chỉ bao gồm vốn đầu tư. Bằng cách này, các nhà đầu tư có thể có được một bức tranh chính xác về hoạt động của công ty và đo lường lợi tức đầu tư của họ.

Ví dụ về ROIC

X là một doanh nghiệp gia đình, bán đồ dùng ngoài trời và câu cá. A và B là chủ sở hữu doanh nghiệp, nhưng họ muốn huy động thêm vốn bằng cách cho phép C đầu tư vào công ty.

C là một kế toán và nhà phân tích tài chính và muốn biết thêm về công việc kinh doanh này trước khi tham gia. Cụ thể, C đã hỏi những thông tin hoạt động của công ty vào năm trước, bao gồm:

Thu nhập ròng: 500 ngàn đô

Cổ tức: 10 ngàn đô

Tổng vốn đầu tư: 75 ngàn đô

Sử dụng dữ liệu ở trên, C có thể tính toán ROIC của công ty X như sau:

ROIC = (50,000−10,000)/ 75,000 = 53.33

Điều này có nghĩa là cứ mỗi đô la đầu tư vào công ty, nó tạo ra 53 xu thu nhập. Tùy thuộc vào ngành, đây có thể được coi là lợi nhuận cao.

ROIC có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp của bạn

Mục đích của việc tính toán ROIC là gì? Dưới đây là một số lợi ích.

–       ROIC cho người quản lý tài chính của một doanh nghiệp biết công ty đang sử dụng tiền của mình như thế nào để tạo ra lợi nhuận hoặc lợi nhuận.

–       ROIC cung cấp cho nhà quản lý tài chính một số thông tin chi tiết về việc liệu công ty có đầu tư sinh lời cho tương lai hay không. Nếu không, công ty có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

–       Các nhà quản lý tài chính có thể xem xét các khoản đầu tư thu được ROE (tỷ suất lợi tức trên vốn chủ sở hữu) và thông qua ROIC để đưa ra quyết định tốt hơn.

–       ROIC có thể được so sánh với chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) của công ty. Vì WACC là chi phí trung bình sau thuế trên vốn của một công ty, nên nó có thể được so sánh với ROIC.

Nếu ROIC lớn hơn WACC, thì người quản lý tài chính biết rằng họ đang tạo ra giá trị trong doanh nghiệp. Nếu ít hơn, chúng đang giảm giá trị với các lựa chọn đầu tư của mình và nên điều chỉnh các thông số.

–       Khi đầu tư vào một doanh nghiệp, cho dù với tư cách là người điều hành của một công ty nhỏ hay với tư cách là cổ đông trong một tập đoàn quốc tế, các nhà đầu tư cần định lượng lợi tức đầu tư hàng năm của họ để xác định xem nó có đáng để tiếp tục tài trợ hay không.

Sự khác biệt giữa ROCE, ROI và ROE với ROIC là gì?

Mặc dù lợi tức trên vốn sử dụng lao động (ROCE), lợi tức đầu tư (ROI) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là những tỷ số tài chính có vẻ tương tự nhau so với lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC), nhưng có sự khác biệt cơ bản giữa ROIC và các tỷ số này.

ROIC so với ROCE         

Khác biệt chính giữa ROIC và lợi tức trên vốn sử dụng lao động (ROCE) là loại vốn được sử dụng làm mẫu số trong tính toán. Trong khi ROIC lấy lợi nhuận hoạt động ròng chia cho vốn đầu tư, thì ROCE lấy lợi nhuận hoạt động ròng chia cho vốn sử dụng.

Vốn đầu tư là một tập hợp con của vốn sử dụng, vì vốn đầu tư toàn diện hơn. Một điểm khác biệt nữa là ROCE thường sử dụng giá trị sổ sách sau thuế và ROIC thường sử dụng số tiền trước thuế.

ROIC so với ROI

Trong khi ROIC xem xét tất cả các hoạt động mà một công ty thực hiện để tạo ra lợi nhuận, thì lợi tức đầu tư (ROI) tập trung vào một hoạt động duy nhất. Bạn nhận được ROI bằng cách chia lợi nhuận từ hoạt động đơn lẻ đó cho chi phí đầu tư.

Một sự khác biệt khác là ROIC thường được tính trong khoảng thời gian 12 tháng, trong khi ROI không có khoảng thời gian chuẩn để tính toán.

ROIC so với ROE

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cho bạn biết một công ty đang thu được bao nhiêu lợi nhuận so với giá trị của tài sản sau khi trừ đi các khoản nợ. Không giống như ROE, ROIC tập trung vào lợi nhuận được tạo ra bởi cả vốn chủ sở hữu và các khoản nợ.

Bây giờ bạn đã hiểu ROIC là gì và sự khác biệt với các tỷ số khác rồi phải không? Mong rằng bạn đã có được các thông tin thật hữu ích.

Huỳnh Trâm

Sao chép thành công