Accountability là gì, có khác biệt gì với responsibility?

Accountability là gì?

Đây là khái niệm dùng để chỉ trách nhiệm giải trình, là một trong những thuật ngữ quan trọng trong rất nhiều lĩnh vực, từ thực thi pháp luật, nhiệm vụ công đến các lĩnh vực kinh tế thương mại, tài chính.

Accountability được dùng trong trường hợp một cá nhân hoặc một bộ phận có trách nhiệm giải trình về kết quả thực hiện một chức năng, một công việc cụ thể nào đó.

Điều này có nghĩa là, cá nhân hoặc bộ phận, hay tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện một nhiệm vụ cụ thể một cách chính xác và giải trình vấn đề đó cho những cá nhân, bộ phận, tổ chức có liên quan hiểu được chính xác bản chất của vấn đề.

Họ sẽ chịu trách nhiệm về sự xác thực của thông tin giải trình. Các bên khác dựa vào nhiệm vụ được hoàn thành thành này để đánh giá và bên chịu trách nhiệm sẽ nhận thưởng, phạt theo đúng hiệu quả nhiệm vụ thực thi. 

Trách nhiệm giải trình Accountability là khả năng chịu trách nhiệm của một cá nhân hoặc một bộ phận đối với việc thực hiện hoặc kết quả của các hoạt động cụ thể

Ví dụ về trách nhiệm giải trình

Để hiểu rõ hơn Accountability là gì, hãy cùng xem qua ví dụ sau.

Kế toán phải chịu trách nhiệm về chất lượng của báo cáo tài chính trong bất kỳ công ty nào. Tuy nhiên, có những trường hợp báo cáo tài chính có thể bị thao túng để thu lợi ích kỷ. Đó là lý do tại sao các báo cáo tài chính phải được các kế toán độc lập bên ngoài thực hiện.

Kiểm toán viên độc lập có đủ kiến ​​thức và kinh nghiệm để phát hiện bất kỳ kẽ hở nào trong báo cáo tài chính. Các công ty niêm yết đại chúng phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm. Họ cũng được yêu cầu tham gia vào các ủy ban kiểm toán như một phần của ban giám đốc để giám sát và tăng cường tính minh bạch.

Các đặc trưng quan trọng của trách nhiệm giải trình Accountability là gì?

Trách nhiệm giải trình được cấu thành từ 3 phần:

Tính công khai

Cá nhân, bộ phận hay tổ chức thực hiện quyết định giải trình phải báo cáo công khai. Việc giải trình phải nêu rõ mục đích, căn cứ việc thực thi nhiệm vụ, làm rõ được các vấn đề đang phát sinh là gì. Việc giải quyết vấn đề cần phải nằm trong ưu tiên của công việc đang thực hiện.

Người thực hiện giải trình buộc phải công khai nguyên nhân của vấn đề, đưa ra giải pháp xử lý cũng như chứng minh được giải pháp đó là kém hiệu quả để loại bỏ và giải thích được nguyên nhân.

Tính chịu trách nhiệm

Trách nhiệm là điều bắt buộc với các cá nhân và bộ phận thực thi trách nhiệm giải trình. Nếu các bên liên quan cảm thấy việc giải trình bất hợp lý thì người giải trình có thể bị bãi bỏ trách nhiệm, bị mất chức hay thậm chí bị các ràng buộc pháp luật.

Ví dụ như khi báo cáo tài chính, kế toán viên nói: Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho báo cáo của mình, thì điều này sẽ được hiểu là nếu các báo cáo sai lệch, kế toán viên phải chịu trách nhiệm và nhận lấy hình phạt.

Hậu quả của trách nhiệm giải trình

Việc thực thi trách nhiệm giải trình có thể dẫn đến kết quả tích cực hoặc hậu quả tiêu cực. Nếu không giải quyết được vấn đề được đặt ra, thì hậu quả là điều tất yếu và báo cáo giải trình phải nêu được phương hướng xử lý hậu quả cũng như các trách nhiệm của các bên liên quan.

Trách nhiệm và trách nhiệm giải trình là hai thuật ngữ thường được coi là đồng nghĩa và được sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, chúng thực sự có những ý nghĩa rất riêng biệt. Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa trách nhiệm và trách nhiệm giải trình để đánh giá xem ai phù hợp với vị trí nào trong cấu trúc văn phòng và / hoặc khi làm rõ nhiệm vụ cho một dự án nhất định.

Sự khác biệt giữa Responsibility và Accountability là gì?

Responsibility (bổn phận, nghĩa vụ) ở nơi làm việc là gì?

– Bổn phận thực chất là nghĩa vụ đáp ứng và hoàn thành nhiệm vụ.

– Nó có thể được chia sẻ giữa một nhóm – nhiều người có thể chịu trách nhiệm đạt được một kết quả cụ thể bằng cách làm việc trên cùng một nhiệm vụ hoặc có các nhiệm vụ khác nhau để đạt được mục tiêu.

– Bổn phận không được giao cho ai đó. Một người phải tự chọn có bổn phận cho điều gì đó.

– Nó tập trung vào đơn vị công việc, bao gồm: ai có vai trò gì, yêu cầu gì và phải làm gì để thành công.

Trách nhiệm giải trình tại nơi làm việc là gì?

Trách nhiệm giải trình theo nghĩa đen là khả năng và / hoặc nghĩa vụ báo cáo (hoặc giải trình) về các sự kiện, nhiệm vụ và kinh nghiệm.

– Trách nhiệm giải trình cho một nhiệm vụ, quy trình, dịch vụ cụ thể… chỉ nên được giao cho một người.

– Nếu nhiều người chịu trách nhiệm về kết quả của một nhiệm vụ, thì nguy cơ cao hơn là mỗi người sẽ nghĩ những người khác đang chịu trách nhiệm, dẫn đến việc không ai chịu trách nhiệm.

–       Các nhiệm vụ nên được giao dựa trên kỹ năng và năng lực của một cá nhân.

–       Trong khi responsibility là nghĩa vụ để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, trách nhiệm giải trình là những gì xảy ra sau khi một tình huống xảy ra.

– Đó là cách một người phản hồi và làm chủ kết quả của một nhiệm vụ.

– Chịu trách nhiệm thường có nghĩa là người đó phải đối mặt với hậu quả từ nếu nhiệm vụ không được hoàn thành xuất sắc.

– Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy – đôi khi trách nhiệm giải trình cũng có thể xảy ra khi người “chịu trách nhiệm” truyền đạt mục tiêu không đạt được.

Qua tìm hiểu Responsibility và Accountability là gì, bạn có thể thấy chúng khá giống nhau nhưng có những điểm khác biệt chính. Điều quan trọng là phải biết sự khác biệt để đảm bảo rằng đúng người (và số lượng người) được giao cho các nhiệm vụ cụ thể và cũng để biết ai có bổn phận về việc gì và ai sẽ chịu trách nhiệm giải trình về những kết quả nhất định.

Pha Lê

Sao chép thành công