he-so-car-la-gi-cong-thuc-tinh-he-so-car

Hệ số CAR là gì? Hệ số an toàn vốn (CAR - Capital Adequacy Ratio) là tỷ lệ vốn của ngân hàng so với tài sản có trọng số rủi ro và nợ ngắn hạn của ngân hàng. Nó được quyết định bởi các ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý ngân hàng để ngăn chặn các ngân hàng thương mại sử dụng đòn bẩy quá mức và trở nên mất khả năng thanh toán trong quá trình này.

 

Nói cách khác, nó đo lường lượng vốn mà một ngân hàng sở hữu theo tỷ lệ phần trăm trên tổng mức tín dụng của ngân hàng đó. Các cơ quan quản lý ngân hàng thực thi tỷ lệ này để đảm bảo kỷ luật tín dụng nhằm bảo vệ người gửi tiền và thúc đẩy sự ổn định và hiệu quả trong hệ thống tài chính.

 

Hệ số an toàn vốn là hệ số xác định năng lực của ngân hàng trong việc đáp ứng các khoản nợ phải trả có thời hạn và các rủi ro khác như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động và các rủi ro khác. Nó là thước đo lượng vốn được sử dụng để hỗ trợ tài sản rủi ro của ngân hàng.

 

Vốn của ngân hàng đối với rủi ro của ngân hàng là hình thức đơn giản nhất, vốn của ngân hàng là "tấm đệm" cho những tổn thất tiềm ẩn, bảo vệ người gửi tiền của ngân hàng hoặc những người cho vay khác.

 

Công thức tính hệ số CAR

 

Công thức được sử dụng để đo lường hệ số an toàn vốn là = Vốn cấp I + Vốn cấp II + Vốn cấp III)/ Tài sản có trọng số rủi ro

 

Trong đó vốn cấp I là vốn cốt lõi của ngân hàng bao gồm vốn chủ sở hữu của cổ đông và lợi nhuận để lại; trong khi vốn cấp II bao gồm dự trữ đánh giá lại, công cụ vốn hỗn hợp và nợ có kỳ hạn dưới.

 

Vốn cấp III bao gồm vốn cấp II cộng với các khoản vay cấp dưới ngắn hạn.

 

Các tài sản có trọng số rủi ro có tính đến rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.

Kể từ năm 2019, theo Basel III, vốn cấp 1 và cấp 2 của ngân hàng ít nhất phải bằng 8% tài sản có trọng số rủi ro. Hệ số an toàn vốn tối thiểu (bao gồm cả vùng đệm bảo toàn vốn) là 10,5%. Khuyến nghị về vùng đệm bảo toàn vốn được thiết kế để xây dựng vốn của các ngân hàng, vốn mà họ có thể sử dụng trong thời kỳ khó khăn.

 

“CAR là nguồn vốn được ngân hàng trích lập để làm tấm đệm cho ngân hàng đối với rủi ro liên quan đến tài sản của ngân hàng.”

 

Tầm quan trọng của hệ số an toàn vốn CAR

 

Như đã giải thích hệ số CAR là gì thì CAR là hệ thống cho phép xác định khả năng của một ngân hàng trong việc đáp ứng các loại rủi ro và thời gian nợ khác nhau. Các cơ quan quản lý ngân hàng có trách nhiệm giám sát hệ số CAR để bảo vệ người gửi tiền. Vì vậy, hệ thống này rất quan trọng đối với sự an toàn của khách hàng của ngân hàng và sự ổn định tài chính trong nước.

 

Các ngân hàng có vấn đề có thể bị lỗ khoản vay lớn và kết quả là có thể dẫn đến phá sản. Trong tình huống này, người gửi tiền mất hết tiền, đó là lý do tại sao CAR là yếu tố cần thiết để kiểm soát tình hình tài chính và độ tin cậy của mọi hệ thống ngân hàng hoạt động trong nước.

 

Ví dụ về cách tính hệ số an toàn vốn

 

Quy trình an toàn vốn có tính đến cả vốn cấp 1 và cấp 2 bằng cách sử dụng công thức CAR sau:

CAR = Vốn cấp 1 + Vốn cấp 2 / Tài sản có trọng số rủi ro

 

Sử dụng tính toán hệ số an toàn vốn này, bạn biết rằng nếu một ngân hàng có 5 triệu đô la trong Vốn cấp 1 và 2 triệu đô la trong Vốn cấp 2 và Tài sản có trọng số rủi ro được tính toán là 20 triệu đô la, thì cách tính tỷ lệ an toàn vốn như sau:

 

CAR = (5 triệu USD + 2 triệu USD) / 20 triệu USD = 0,35

 

Điều này đồng nghĩa với việc hệ số an toàn vốn của ngân hàng này là 35%.

 

Hệ số CAR 35% là mức đánh giá cao đối với một ngân hàng, khiến ngân hàng trở thành một tổ chức an toàn.

 

Ưu điểm và nhược điểm của hệ số an toàn vốn

 

Ưu điểm

 

CAR giúp các ngân hàng duy trì vốn dựa trên mức độ rủi ro của mỗi khoản vay. Ví dụ, hai ngân hàng có cùng quy mô sổ cho vay nhưng mức độ rủi ro danh mục đầu tư khác nhau sẽ được yêu cầu để duy trì vốn ngân hàng tương ứng. Rủi ro càng cao thì vốn yêu cầu càng cao.

 

Hệ số này là một chỉ số tốt để nhà đầu tư hiểu được rủi ro tổng thể của sổ cho vay của một ngân hàng.

 

Nhược điểm

 

Một hạn chế chính của hệ số an toàn vốn là nó không thể tính đến những tổn thất dự kiến có thể làm biến dạng nguồn vốn của ngân hàng trong bất kỳ cuộc khủng hoảng tài chính nào.

 

Vì vậy, hệ số an toàn vốn là một thước đo rủi ro đối với các ngân hàng thương mại, giúp các cơ quan quản lý theo dõi chặt chẽ mức độ rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng.

 

Hi vọng qua những giải thích trên đây, bạn đã hiểu được hệ số CAR là gì và tầm quan trọng của nó trong lĩnh vực ngân hàng.

 

Trâm Nguyễn

 

  •  
     

Kiến thức kinh tế - Cẩm nang khác