Chi phí dồn tích Accrued Expense là gì trong kế toán?

Chi phí dồn tích Accrued Expense là gì? Theo ngôn ngữ kế toán, Accrued Expense là chi phí được ghi nhận tại thời điểm phát sinh mặc dù chưa được thanh toán bằng tiền mặt.

Bây giờ, bạn có thể có rất nhiều câu hỏi.

Những loại chi phí nào khác được coi là chi phí dồn tích? Tầm quan trọng của chi phí dồn tích là gì? Hãy đi tìm câu trả lời qua nội dung sau nhé.

Điều gì được coi là một khoản chi phí dồn tích?

–       Lãi dự thu đề cập đến khoản chi phí lãi vay đã được cộng vào một khoản vay, trái phiếu hoặc nghĩa vụ tài chính khác chưa được thanh toán.

–       Tiền lương, tiền công hoặc tiền thưởng của nhân viên.

–       Chi phí tiện ích như điện, nước đã được sử dụng và sẽ không được lập hóa đơn cho đến tháng sau.

–       Các quyền lợi như lương ốm, nghỉ phép không sử dụng, thời gian nghỉ cá nhân và các loại phúc lợi khác mà nhân viên đã kiếm được, nhưng sẽ được trả vào một ngày sau đó.

–       Bất kỳ dịch vụ nào mà doanh nghiệp đã nhận, chẳng hạn như dịch vụ tư vấn, chưa được thanh toán và nhà tư vấn chưa gửi hóa đơn.

–       Vật tư, thiết bị chưa thanh toán hoặc bất kỳ hàng hóa mua nào khác đã được giao nhưng nhà cung cấp chưa gửi hóa đơn bán hàng…

“Chi phí dồn tích được coi là nợ ngắn hạn vì khoản thanh toán thường đến hạn trong vòng một năm kể từ ngày giao dịch (có nghĩa là ngày ghi trên hóa đơn, không phải là ngày nhận được hóa đơn).”

Kế toán tiền mặt so với kế toán dồn tích

Kế toán dồn tích đề cập đến phương pháp kế toán được sử dụng để theo dõi lợi nhuận, doanh thu và chi phí của một công ty. Kế toán dồn tích cũng giúp tính toán chính xác hơn, vì nó tính đến tất cả các chi phí — những chi phí được trích trước cũng như chi phí trả trước.

Hơn nữa, kế toán dồn tích có thể cho phép một công ty hiểu rõ hơn các giao dịch trong quá khứ, hiện tại và tương lai của mình cho mỗi kỳ kế toán. Cuối cùng, kế toán dồn tích có thể giúp một doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của mình, cũng như dự đoán tình trạng tài chính trong tương lai.

Kế toán tiền mặt khác với kế toán dồn tích ở phương pháp ghi chép các giao dịch. Trong trường hợp kế toán dồn tích ghi lại tất cả các giao dịch (tổng chi phí, lợi nhuận và doanh thu) phản ánh các sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai, kế toán tiền mặt thường chỉ ghi lại các giao dịch dẫn đến trao đổi tiền mặt.

Kế toán tiền mặt có thể hữu ích để ghi chép các trao đổi tiền mặt một cách chặt chẽ, mặc dù nó có thể có khả năng dẫn đến việc trình bày không chính xác số dư tài khoản, thu nhập, lãi hoặc lỗ.

Vậy sự khác biệt giữa kế toán tiền mặt và kế toán dồn tích Accrued Expense là gì? Nó chủ yếu liên quan đến thời gian:

–       Kế toán tiền mặt chỉ ghi nhận doanh thu và chi phí khi tiền được trao tay.

–       Kế toán dồn tích ghi nhận doanh thu khi nó phát sinh nhưng chưa được thanh toán.

Chi phí dồn tích là chi phí mà công ty tính đến khi chúng xảy ra, trái ngược với khi chúng thực sự được lập hóa đơn hoặc thanh toán. Phương pháp dồn tích cho phép báo cáo tài chính của công ty, chẳng hạn như bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập, chính xác hơn.

Tầm quan trọng của Accrued Expense là gì?

Tuân thủ GAAP

Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung, thường được gọi là GAAP, là một tập hợp các nguyên tắc kế toán được coi là tiêu chuẩn để lập báo cáo tài chính.

GAAP chỉ cho phép kế toán dựa trên cơ sở chi phí dồn tích như một phương pháp ghi nhận chi phí và doanh thu. Mặc dù vậy, GAAP không áp dụng cho tất cả các loại hình kinh doanh. Nó chỉ phù hợp với các công ty công bố báo cáo tài chính của họ.

Bức tranh tài chính đầy đủ

Kế toán dồn tích sẽ giúp bạn ghi chép chính xác và đầy đủ hơn về các giao dịch tài chính.

Là chủ sở hữu doanh nghiệp, thông tin này cho phép bạn hiểu rõ hơn mức lợi nhuận của công ty, lợi nhuận đến từ đâu và chi phí được sử dụng vào những việc gì. Mặt khác, việc sử dụng cơ sở tiền mặt trong kế toán không chính xác và dễ xảy ra sai sót hơn.

Được các bên liên quan ưu tiên

Với kế toán dồn tích, tình hình tài chính của doanh nghiệp trở nên minh bạch và dễ đoán hơn. Điều này rất hữu ích cho các bên thứ ba có liên quan, chẳng hạn như chủ nợ, nhà đầu tư, nhà cung cấp và bất kỳ ai khác cần đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Cách ghi lại một khoản chi phí dồn tích

–       Vật tư văn phòng đã nhận và không có hóa đơn của nhà cung cấp tính đến cuối tháng: ghi Nợ vào chi phí đồ dùng văn phòng, ghi Có vào chi phí dồn tích.

–       Nhân viên đã làm việc nhưng chưa được trả lương cuối tháng: ghi Nợ vào chi phí tiền lương, ghi Có vào chi phí dồn tích.

–       Trách nhiệm quyền lợi phát sinh và không có hóa đơn của nhà cung cấp vào cuối tháng: ghi Nợ vào chi phí phúc lợi nhân viên, ghi Có vào chi phí dồn tích.

–       Thuế thu nhập được tích lũy dựa trên thu nhập kiếm được: ghi Nợ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi Có vào chi phí dồn tích.

Ba mục đầu tiên sẽ đảo ngược trong tháng tiếp theo. Thuế thu nhập thường được giữ lại dưới dạng chi phí dồn tích cho đến khi thanh toán.

Hi vọng với những chia sẻ về Accrued Expense là gì, bạn sẽ có được thông tin hữu ích trong lĩnh vực kế toán.

Huỳnh Trâm

Sao chép thành công