Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Thuyền trưởng"

Thuyền Trưởng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XĂNG DẦU NAM PHÁT ĐẠT - Hồ Chí Minh

70,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Thực hiện và duy trì Chính sách An toàn và Bảo vệ Môi trường của Công ty.
- Thuyền trưởng phải nắm bắt đầy đủ tình trạng hiện tại của tàu trên mọi phương diện từ vỏ tàu, máy tàu, trang thiết bị cho đến thuyền viên.
- Thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm về an toàn hành hải, an toàn và sức khỏe, con người, tàu, tài sản...

Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Hàng hải Quận 1 Quản lý Vận tải Thuyền trưởng HCM

08/12/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-