Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Willowglen Vietnam Co., Ltd

Willowglen Group is a leading SCADA manufacturer and system integrator, who has more than 30 years of experiences in design, customize, implement inclusive maintaining turnkey integrated SCADA, Security & IT solutions for various industries such as for water & power utilities sectors, oil/gas production & transmission/distribution, building & facilities, security, transport, telecommunication and IT sectors.
Willowglen Vietnam Co., Ltd is a subsidiary of Willowglen Group of companies. Willowglen Vietnam's core business is to provide innovative solutions for the implementation of Intelligent SCADA solutions, Integrated Security Management System, and Integrated Control System, Smart Systems (IIOT/SmartCities solutions) for our Vietnam & regional customers.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-