Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Vietnam Global Media

Vietnam Global Media

VGM is the largest OOH media channel with exclusive rights to more than 10000 locations of Vietnam Post.

Công ty Cổ phần Việt Nam Truyền thông Toàn cầu (VGM) là kênh truyền thông ngoài trời độc quyền tại hơn 10000 địa điểm của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Vietnam Global Media is a media organization committed to apply latest technology trends from Digital Media and representing the new mainstream of traditional billboard. Based in Hochiminh City and founded in 2016, our technology DNA explores and gives a critical voice to the diversity of the Interactive Digital Data experience. The Vietnam Global Media is about to rollout LED Digital Media, preparing through 2018. The company is also looking to rollout interactive Kiosk within the tier 1, 2 Vietnam Postal locations through Vietnam.

Vietnam Global Media là một tổ chức truyền thông cam kết đem lại xu hướng kỹ thuật số mới nhất từ Digital Media và đại diện cho xu thế mới của bảng quảng cáo. Có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và được thành lập vào năm 2016, công nghệ DNA của chúng tôi khám phá và đưa ra một tiếng nói quan trọng đối với sự đa dạng của Trải Nghiệm Tương Tác Dự Liệu Số. Công ty Việt Nam Truyền Thông Toàn Cầu sẽ giới thiệu Digital Media trong năm 2018. Công ty cũng đang triển khai kế hoạch giới thiệu Kiosk tương tác trong phạm vi địa điểm các đại lý Bưu cục cấp 1,2 tại Việt Nam.

Our Mission: Here at the Vietnam Global Media, we distinguish ourselves with our DiGiSign Smart Media using the latest Digital Display Technology and programs to reach out to end users with the product manufactures. We produce digital media outlets to reach out to mass audiences in different ways. 

Sứ mệnh: Tại Việt Nam Truyền Thông Toàn Cầu, chúng tôi nổi bật với DigiSign Smart Media bằng việc sử dụng công nghệ màn hình kỹ thuật số mới nhất và các chương trình để tiếp cận người sử dụng cuối cùng tới các nhà sản xuất sản phẩm. Chúng tôi sản xuất các phương tiện truyền thông kỹ thuật số để tiếp cận với khán giả đại chúng theo nhiều cách khác nhau.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-