Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

UK PLANET Vietnam

UK PLANET Vietnam

  • Website công ty: vodka2u.com
  • Số nhân viên: 25-99

UK PLANET Vietnam is the only partner who import and distribute products of UK PLANET across Southeast Asia. UK PLANET produces construction materials including PU foams, guns, silicones... The products are various, applies for multi purposes regarding professional and regular users. The sole aim of UK PLANET Vietnam is to provide Vietnamese market with European standard quality goods with reasonable prices.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-