Pixoft Digital Media Services Ltd.,  a media company that specialize in planning and executing marketing and social media marketing campaigns.


Currently, due to expanding market demand, we are looking for candidates who are truly serious and suitable to work in our company.


Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Nơi làm việc

  • Văn Phòng Chính

    360 C Bến Vân Đồn, Phường 1,Hồ Chí Minh, Việt Nam