• DIGI-TEXX VIETNAM LTD.
  • 2nd Floor, Anna Building, Quang Trung Software City , Quận 12 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lương: Thương lượng
Software Tester

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.


Mô tả chi tiết công việc

- Nghiên cứu yêu cầu của khách hàng (Tài liệu phân tích yêu cầu người sử dụng), nghiên cứu chi tiết yêu cầu về phần mềm, thiết kế (Các tài liệu thiết kế tổng thể, phân tích CSDL và API, chức năng hệ thống,…) để xác định yêu cầu test của dự án.
- Lập kế hoạch kiểm thử phần mềm (Test plan)
- Viết tài liệu kịch bản kiểm thử phần mềm (Test case).
- Chuẩn bị data test.
- Thực hiện kiểm thử phần mềm trên WEB, APP.
- Thực hiện test Backend, Frontend. Thực hiện báo cáo lỗi của phần mềm lên các công cụ quản lý lỗi (Redmine).
- Viết báo cáo kiểm thử phần mềm, thống kê phân loại lỗi của phần mềm.
- Các công việc liên quan do trưởng nhóm phân công.
- Có khả năng làm việc teamwork tốt
- Có hiểu biết về kiểm thử phần mềm và các kỹ thuật kiểm thử.
- Có khả năng nghiên cứu và sử dụng các công cụ hỗ trợ kiểm tra sản phẩm phần mềm.
- Có khả năng phân tích yêu cầu khách hàng và trao đổi.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Có khả năng làm việc teamwork tốt
- Có hiểu biết về kiểm thử phần mềm và các kỹ thuật kiểm thử.
- Có khả năng nghiên cứu và sử dụng các công cụ hỗ trợ kiểm tra sản phẩm phần mềm.
- Có khả năng phân tích yêu cầu khách hàng và trao đổi.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến qua Careerlink hoặc nộp trực tiếp tại công ty.

  • Tên liên hệ: HR Department
  • Địa chỉ: 2nd Floor, Anna Building, Quang Trung Software City , Quận 12 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
04/07/2018
Ngày hết hạn:
03/08/2018

Tags

Tiếng Anh QC Quận 12 Kiểm thử phần mềm Phần mềm Nhân viên QC IT Kiểm thử phần mềm (Software Tester) Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. Logo

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.
  • Số nhân viên: 1,000-4,999
  • Tên liên hệ: HR Department

At DIGI-TEXX we believe in a connected world where highly specialized organizations grant their services to those who have other core business strengths. As BPO company with over 1300 people we manage part of the workflow with the highest level of integrity. Our team at DIGI-TEXX is passionate about offering business and technology solutions which we tailor to the specific needs of our customers. Our global partner network trusts us since 2003. We guarantee quality, data security and thanks to our location in Vietnam, competitiveness.

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>