• ADM Animal Nutrition Vietnam
 • Khu phố 1B, phường An Phú , Thị xã Thuận An , Bình Dương, Việt Nam
 • Lương: 15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ
Safety Coordinator - Nha May Binh Duong

ADM Animal Nutrition Vietnam


Mô tả chi tiết công việc

* Safety / An toàn
- Giám sát an toàn lao động trong quá trình sản xuất, và trong quá trình thi công trong nhà máy bao gồm cả thầu phụ…
Supervise safety for Binh Duong factory, including subcontractors ...
- Triển khai và duy trì việc thực hiện các quy trình & hệ thống giấy phép làm việc : giấy phép làm việc trên cao, cônfg việc sinh nhiệt, làm việc trong không gian hạn chế…được ban hành bởi ban an toàn.
Implement and maintain the implementation of processes and work permit systems : work permits, confined space, hot work…. ...promulfgated by safety leader
- Giám sát việc thực hiện quy định mang phương tiện bảo vệ cá nhân của công nhân, công nhân nhà thầu phụ, khách…
Supervise the implementation of regulations on the provision of personal protective equipment for workers, subcontracted workers, guest ...
- Đề xuất và thực hiện việc lắp đặt các biển báo cũng như các công cụ hỗ trợ trong việc cảnh báo các mối nguy liên quan đến an toàn lao động.
Propose and implement the installation of signal board as well as tools to assist in the warning of hazards associated with occupational safety.
- Kết hợp với các quản lý bộ phận thực hiện việc đánh giá an toàn hành vi hàng tháng.
Coordinate with other departments to perform monthly behavioral safety assessments.
- Hướng dẫn nội quy an toàn lao động cho nhân viên mới, hoặc theo yêu cầu các bộ phận
Guidance on occupational safety regulations for new employees, or according to requirement of other departments
- Thực hiện việc theo dõi, kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.
Implement and inspect the fire prevention and fighting equipment as prescribed.
- Liên hệ với các phòng cảnh sát phòng cháy chửa cháy địa phương trong việc kiểm tra, tập huấn theo quy định
Contact to the local fire department for inspection and training in accordance with regulations
- Thực hiện việc đánh giá mối nguy từng bộ phận
Perform risk assessment of each department
- Chuẩn bị các tài liệu hồ sơ liên quan đến việc kiểm tra đánh giá của ISO, khách hàng…..
Prepare documents related to the inspection and assessment of ISO, customer ... ..
- Thực hiện các báo cáo hàng tuần, hàng tháng…
Make weekly reports, monthly reports ...
* Environment/ Môi trường
- Bảo đảm hồ sơ và giấy phép MT
- Ensure licences are updates regarding environment regulation
- Báo cáo giám sát MT hàng quý theo KPI
- Track and Report environment KPI
- Tham gia vào việc xây dựng quy trình của công ty mẹ
- Participate to implement procedure defined by corporate
- Lập báo cáo môi trường từng quý (với bên thứ 3)
- Quản lý hồ sơ nước thải, rác thải….

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Giao tiếp được tiếng anh yêu cầu bắt buộc.
- Gửi CV bằng tiếng anh  
- Đã có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy sản xuất
- Có sức khỏe tốt, khả năng làm việc dưới áp lực cao, có thể thường xuyên di chuyển theo yêu cầu của công việc.
Good health, the ability to work under high pressure, can often move according to the requirements of the job.
- Học vấn/ Qualification: Đại học, cao đẳng chuyên về an toàn hoặc các nghành có liên quan.
University, college that specialize in safety or related field.
- Ngoại ngữ/ Language: Tiếng Anh, Tiếng Pháp/ English, French

Mô tả

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến.

  -  Interested candidates please submit your application via online.

 • Tên liên hệ: Bộ phận Nhân sự
 • Địa chỉ: Khu phố 1B, phường An Phú , Thị xã Thuận An , Bình Dương, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
21/05/2020
Ngày hết hạn:
20/06/2020

Tags

Thị xã Thuận An Kỹ Sư An Toàn Lao Động An Toàn Lao Động

ADM Animal Nutrition Vietnam Logo

ADM Animal Nutrition Vietnam
 • Số nhân viên: 500-999
 • Tên liên hệ: Bộ phận Nhân sự

Vietnam has been a destination in the ADM supply-chain since the 1990s. Through the years, we have consolidated and expanded our presence in various services in both the human & animal nutrition industries.

In 2016, we established ADM VIETNAM CO., LTD., utilizing ADM’s unmatched supply chain to import, export and locally distribute grains, oilseeds, oilcakes & feedstuffs, food ingredients, vitamins & dietary supplements, and flavors. We partner with global and local companies of all sizes, and work with customers in both the food and feed sectors.

ADM Animal Nutrition is a global leader in the feed industry, providing amino acids, additives, ingredients, tailor-made premix formulations and complete feed for the production animal, aquaculture and companion animal markets. With the acquisition of Neovia Group, who has been present in Vietnam since 1995, ADM expands our Animal Nutrition business in Vietnam with 5 factories, 2 research centers (aqua, poultry), 9 cross-country logistic platforms and an independent laboratory. We continue to stay ahead of market trends, offering tailored solutions through our unmatched products and portfolios in complete feed, aquaculture, laboratory analysis, premix & firm services, pet care, additives and ingredients.

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>