• DIGI-TEXX VIETNAM LTD.
 • 2nd Floor, Anna Building, Quang Trung Software City , Quận 12 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Lương: Thương lượng
Project Management Officer/ Chuyên Viên Hỗ Trợ Dự Án

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.


Mô tả chi tiết công việc

*  Mục tiêu công việc / Job Objectives:
- A Project Management Officer is a support function who assists project managers with project planning, organizing and execution activities through communicating schedule, risks and current state of the project. The job role delivers project documentation and tasks assigned by PM.
Nhân viên quản lý dự án là vị trí có chức năng hỗ trợ người Quản lý dự án trong các hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện dự án thông qua việc truyền đạt lịch trình, rủi ro và trạng thái hiện tại của dự án. Vai trò này sẽ cung cấp tài liệu dự án và các nhiệm vụ do PM giao.
 * Mô tả công việc / Job Duties:
-  Generate and distribute reports to the project team, stakeholders and others, as well as function as a general assistant to the management team/ Tạo và phân phối các báo cáo cho nhóm dự án, các bên liên quan và những người khác, cũng như hoạt động như một trợ lý chung cho nhóm quản lý.
- Work with Project Manager to supervise current projects and coordinate all team members to keep the schedule on track/ Làm việc với Quản lý dự án để giám sát các dự án hiện tại và phối hợp tất cả các thành viên trong nhóm để giữ đúng tiến độ.
- Ensure standards and requirements of project are met through conducting quality assurance tests/ Đảm bảo các tiêu chuẩn và yêu cầu của dự án được đáp ứng thông qua việc tiến hành các thử nghiệm đảm bảo chất lượng.
- Direct project correspondences by preparing and reviewing project proposals, memos, meeting minutes and emails. Create and maintain comprehensive project documentation, plans and report/ Trực tiếp chuẩn bị và xem xét các đề xuất dự án, bản ghi nhớ, biên bản cuộc họp và email trong dự án. Tạo và duy trì tài liệu, kế hoạch và báo cáo dự án toàn diện.
- Manage project-related paperwork by ensuring all necessary materials are current, properly filed and stored/ Quản lý các thủ tục giấy tờ liên quan đến dự án bằng cách đảm bảo tất cả các tài liệu cần thiết đều được cập nhật, nộp và lưu trữ đúng cách.
* Mức lương / Salary:
- Negotiable based on actual assessment / Thương lượng dựa trên đánh giá thực tê

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

-  At least 1-2 years experiences in software development industry/Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong ngành phát triển phần mềm.
- Schedule management with the ability to meet deadlines/ Quản lý lịch trình với khả năng đáp ứng thời hạn.
- Good communication and interpersonal skills in English and Vietnamese/ Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
- Documentation management and ability to use project management tools/ Quản lý tài liệu và khả năng sử dụng các công cụ quản lý dự án.
* Education Requirements:
- Graduation from College, University of Information Technology, or equivalent certificates./ Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Công nghệ thông tin hoặc các chứng chỉ tương đương
* Language Skill:
- Good at English/ Sử dụng tiếng Anh tốt.
* Computer Skill:
- Proficient in MS Office/ Thông thạo MS Office.
- Average knowledge of IT & Software/ Kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin và phần mềm
* Other Skill:
- Oral and written communication skills/ Kỹ năng giao tiếp trong trao đổi trực tiếp và văn bản.
- Interpersonal and consultative skills/ Kỹ năng giao tiếp và tham vấn.
- Analytical thinking and problem solving/ Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề.
- Being detail-oriented and capable of delivering a high level of accuracy/ Định hướng chi tiết và có khả năng cung cấp độ chính xác cao

Mô tả

 • Ngành nghề việc làm:
 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Nơi làm việc:
 • Trình độ học vấn: Cao đẳng
 • Mức kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Giới tính: Nam/Nữ

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Please send your application via online or direct to
  - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

 • Tên liên hệ: HR Department
 • Địa chỉ: 2nd Floor, Anna Building, Quang Trung Software City , Quận 12 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
05/10/2020
Ngày hết hạn:
04/11/2020

Tags

Tiếng Anh Dự án Quận 12 Phần mềm Quản lý dự án

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. Logo

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.
 • Số nhân viên: 1,000-4,999
 • Tên liên hệ: HR Department

DIGI-TEXX takes part in business processes and operation of the clients and makes things better with our experts, process experience and innovative technologies.  By better, we mean digital, intelligent, accurate and efficient. We are the reliable partner of banking-, insurance- and telecommunication clients in their digital transformation journey. Our digital innovators help clients to audit their transformation status. Together we propose solutions for the top challenging projects across industries with distinct technologies.

We are 100% German Invested Company with the headquarter in Ho Chi Minh City, offering BPO/ITO solutions globally with 1,500 members. Our service delivery philosophy for 20 years is German Quality – Made in Vietnam. DIGI-TEXX works based on the three cornerstones towards our precious employees, clients and society which are Innovative – Collaboration – Integrity.

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>