MAINTENANCE ASSISTANT - TRỢ LÝ BẢO TRÌ

CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY TNHH OLAM VIỆT NAM


Mô tả chi tiết công việc

- Chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật của công ty: cải tiến, bảo trì, sữa chữa dây chuyền sản xuất, các vấn đề về điện, cơ, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước toàn Công ty.
- Responsible for all matters related to the company's technique: improvement, maintenance, repair production lines, electrical problems, mechanical, lighting, water supply systems throughout the company.
- Tham gia công tác đào tạo và đào tạo lại theo kế hoạch của Công ty.
- Participate in the training and retraining of the Company scheduled
- Tham gia soạn thảo, sửa đổi Sổ tay Chất lượng, đánh giá chất lượng nội bộ theo sự phân công của đại diện Lãnh đạo chỉ đạo về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.
- Participation in drafting and amending Quality Manual, internal quality assessment according to the assignment of representative leaders directing the construction and application of quality management systems.
- Quản lý có hiệu quả thiết bị, phương tiện làm việc, lao động tại đơn vị.
- Manage effective equipment, working facilities, labor units
- Thực hiện thông tin phối hợp với các đơn vị chức năng để tạo điều kiện cho các đơn vị trong Công ty cùng hoàn thành nhiệm vụ.
- Perform and coordinate with other units to facilitate functions for units in the company to complete the task.
- Báo cáo kịp thời những phát sinh trong quá trình quản lý, xử lý các vấn đề trong nhà máy cho trưởng phòng bảo trì, để chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, theo dõi, kịp thời điều chỉnh, cân đối chung trong toàn Công ty.
- Promptly report problems arising in the process of managing and processing problems in the plant maintenance manager, to steer the unit functional testing, monitoring and timely adjustment and balance in the entire company.
- Tham mưu các vấn đề lien quan đến kỹ thuật, quan lý nhân viên và quản lý thiết bị trong nhà máy.
- To advise the issues related to technical and management personnel and management in plant and equipment.
- Đảm bảo dây chuyền công nghệ hoạt động ổn định, chuẩn hóa và tối ưu các chi phí liên quan đến việc sử dụng thiết bị, cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất. (Khi được trưởng phòng giao việc)
- Make sure the line technology stable performance, standardization and optimization of costs relating to the use of equipment and technical innovations for production. (When assigning managers).
- Quản lý đơn vị theo Hệ thống Quản lý chất lượng, an toàn, sức khỏe môi trường phục vụ các đơn vị sản xuất, phòng ban khác có hiệu quả theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. (Khi được ủy quyền từ trưởng phòng bảo trì)
- Management Unit under the Quality Management System, HSE of units in service production and other departments as required to effectively produce business of the Company. (When authorization from the head of maintenance)
- Tổ chức quản lý và đánh giá hiệu quả làm việc của Người lao động theo tiêu chí chi phí và chất lượng. (khi được ủy quyền từ trưởng phòng bảo trì).
- Organization and management assessed the effectiveness of laborers working under the criteria for cost and quality. (When authorization from the head of maintenance)

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học - Chuyên ngành kỹ thuật hoặc tương đương
- Degree and major: University - Technical specialization or equivalent
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt và chuyên ngành kỹ thuật.
- Language proficiency (if needed): English communicates well and technical specialization
- Ngành nghề: Điện công nghiệp hoăc Điều khiển và tự động hóa.
- Careers: Industrial electricity, Control Engineering and Automation ...
- Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel, Word văn phòng, vẽ Autocad 2D.
- Job skills: Fluent in Excel, Word office, Drawing Autocad 2D.
- Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Đã từng đảm trách công tác Quản lý kỹ thuật tối thiểu là 03 năm, hiểu biết sửa chữa và lập trình PLC và hiểu biết nắm vững các kỹ thuật liên quan đến sản xuất.
- Working experience related to current work: has been in charge of technical management for at least 03 years. PLC repair and programming knowledge and understanding related manufacturing techniques.

Mô tả

 • Ngành nghề việc làm:
 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Nơi làm việc:
 • Trình độ học vấn: Cử nhân
 • Mức kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Tuổi: 25-45
 • Giới tính: Nam/Nữ

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, qua email hay trực tiếp đến công ty

 • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
 • Địa chỉ: Lô E05, Khu Công Nghiệp Long Bình , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
11/06/2019
Ngày hết hạn:
11/07/2019

Tags

Thành phố Biên Hoà Trợ lý Bảo Trì trợ lý bảo trì KCn Long Bình

CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY TNHH OLAM VIỆT NAM Logo

CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY TNHH OLAM VIỆT NAM
 • Số nhân viên: 500-999
 • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự

Olam International is a leading global integrated supply chain manager with a portfolio of 20 agricultural products and food spices (Pepper/Nutmeg/Other spices...). Established 22 years ago at many countries in the world, we have a direct presence in 65 countries.

Being one branch of Olam Internation, OLAM Bien Hoa - located at E05, Loteco IP, Bien Hoa, Dong Nai manufactures pepper and other spices ( Nutmeg/Cassia/ Ginger) to export to many, many countries in Europe/ Asia and other countries in around the world.

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>