Kế Toán Trưởng

Công Ty CP Giải Pháp Bao Bì Thông Minh Việt Nam (SPS)


Mô tả chi tiết công việc

* Công việc chính
* Tổ chức, quản lý và điều hành mọi hoạt động của P. TC - KT theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Hoạch định vị trí công việc; mô tả công việc đối với từng vị trí trong Phòng; đề xuất nhân sự và bố trí nhân sự phù hợp với từng vị trí công việc.
- Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác quản lý thuộc các lĩnh vực: Kế toán, thống kê. Điều hành mọi hoạt động của P. TC-KT theo thẩm quyền, nhiệm vụ được Giám đốc Công ty giao; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị về mọi hoạt động của P. TC- KT.
- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp cho các nhân viên trong Phòng và nhân viên kế toán các đơn vị trực thuộc( nếu có), đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định của pháp luật,của công ty về kế toán –tài chính-thống kê hiện hành.
- Kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên thuộc quyền quản lý, kết quả công tác kế toán tại các đơn vị trực thuộc( nếu có).
* Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Kế toán trưởng Công ty theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.
- Tổ chức việc phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kế toán, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính; phản ánh kịp thời, rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán; phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán, quy chế tài chính của Công ty tại Công ty và các đơn vị trực thuộc:
- Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán, thống kê phù hợp với quy mô, đặc thù tổ chức sản xuất, kinh doanh của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý và quá trình phát triển của Công ty.
- Tổ chức, chỉ đạo việc ghi chép, tính toán và phản ảnh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ giá trị tài sản, nguồn vốn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng Luật Kế toán và quy chế tài chính của Công ty.
- Chủ trì việc xác định và phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ kết quả kiểm kê tài sản định kỳ. Tham gia đề xuất xử lý các khoản hao hụt, mất mát, hư hỏng.
- Tham gia xét duyệt, đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch hàng năm của các đơn vị trực thuộc( nếu có). Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ tạm ứng, thanh quyết toán trước khi trình Tổng giám đốc ký duyệt, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty
- Tổ chức thực hiện việc lập, tổng hợp đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thuế - thống kê ( bao gồm báo cáo quản trị, báo cáo thuế) của Công ty theo quy định, và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị về tính chính xác, trung thực của các loại báo cáo trên.
- Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc công ty trong công tác điều hành hoạt động SXKD thông qua việc phân tích số liệu kế toán, phát huy hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực của công ty, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản xuất….
- Tổ chức công tác kiểm tra kế toán tại Công ty và các đơn vị trực thuộc( nếu có).
- Nghiên cứu, tìm hiểu và cập nhật các quy định của pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến kế toán, thuế, thống kê. Trên cơ sở thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty để soạn thảo các quy chế, quy định có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao trình Tổng Giám đốc Công ty quyết định ban hành; kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thống nhất trong toàn Công ty.
- Cung cấp các thông tin, số liệu, tài liệu kế toán, thống kê, cho Ban lãnh đạo Công ty và các đơn vị, phòng ban chức năng trong nội bộ Công ty nhằm phục vụ công tác quản lý theo quy định tại quy chế hoạt động của Công ty.
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán; giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty theo quy định.
- Tham gia công tác xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất sản phẩm của Công ty, căn cứ số liệu thực tế của kế toán thực hiện phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất so với định mức cũng như đề xuất hiệu chỉnh định mức phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty trong từng thời kỳ.
- Thời hạn hoàn thành các báo cáo:
- Các báo cáo thuế: theo quy định của Bộ tài chính và cơ quan Thuế.
- Các báo cáo quản trị: Theo quy định của Công ty
* Tổ chức công tác lập kế hoạch tài chính, ngắn hạn và dài hạn. Triển khai kế hoạch tài chính được duyệt. Kiểm tra, kiểm soát thu – chi nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế của Công ty, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
- Trực tiếp tổ chức công tác lập kế hoạch tài chính và giám sát triển khai thực hiện kế hoạch được duyệt theo tuần, tháng, quý, năm.
- Tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản trị về các phương án liên quan đến tài chính nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD của Công ty cũng như việc sử dụng vốn đem lại hiệu quả cao.
- Kiểm tra, kiểm soát thu – chi nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế của Công ty.
- Triển khai việc lập phương án kinh doanh, phương án huy động vốn, giao dịch với các tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của Giám đốc, Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo đáp ứng
nhu cầu vốn trong hoạt động SXKD của Công ty.
* Thường trực hội đồng kiểm kê công ty.
* Các công việc khác do Giám đốc, Hội đồng Quản trị giao.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

* YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM:
* Trình độ:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính, kế toán trở lên.
- Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.
- Sử dụng thành thạo tin học trong công tác quản lý, điều hành; nắm vững, hiểu để khai thác tốt các phần mềm quản lý của Công ty vào công việc được giao: thông hiểu và sử dụng tốt phần mềm kế toán của Công ty.
* Kinh nghiệm:
- Có thời gian tối thiểu liên tục 03 năm là kế toán trưởng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có quy mô: 200- 500 lao động.
- Hoặc tối thiểu 03 năm làm phụ trách kế toán đơn vị trực thuộc, hoặc làm chuyên viên
phòng tài chính kế toán của Công ty (trong đó có 02 năm gần nhất làm kế toán tổng hợp).
* Năng lực:
- Nắm vững các văn bản Pháp luật về kế toán, tài chính, thuế; hải quan… các quy định của Công ty.
- Am hiểu tình hình thực tế SXKD, các đặc thù ngành nghề ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác kế toán, tài chính của toàn Công ty.
- Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực được giao.
- Có khả năng quản lý, tổng hợp, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quyền hạn phụ trách; làm việc có chương trình, mục tiêu, khoa học.
- Có kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, thị trường, quản trị doanh nghiệp.
- Có khả năng phân tích tình hình tài chính, hoạt động SXKD, biết nhận diện, tập hợp, chọn lọc thông tin, đề xuất hoặc đưa ra quyết định chính xác, kịp thời trong quản lý.
- Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, tổng kết, đánh giá và điều hành công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng/Bộ phận một cách khoa học; có khả năng tổ chức phối hợp với các đơn vị/Bộ phận khác để triển khai công việc có hiệu quả cao.
- Hiểu biết về tiêu chuẩn nghiệp vụ nhân viên trong Phòng; đánh giá đúng khả năng của nhân viên và sử dụng hiệu quả; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ CBCNV trong Phòng/Bộ phận và cán bộ làm công tác kế toán tại các đơn vị trực thuộc( nếu có).
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng giao tiếp

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

  • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự
  • Địa chỉ: Đường D4-3, Lô H2-2-2, H2-2-3, KCN Đại Đồng Hoàn Sơn, xã Tri Phương , Huyện Tiên Du , Bắc Ninh, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
28/11/2018
Ngày hết hạn:
12/12/2018

Tags

Kế Toán Trưởng Trưởng Phòng Kế Toán Tuyển Gấp Lương Cao Bắc Ninh

Công Ty CP Giải Pháp Bao Bì Thông Minh Việt Nam (SPS) Logo

Công Ty CP Giải Pháp Bao Bì Thông Minh Việt Nam (SPS)
  • Số nhân viên: 100-499
  • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty CP Giải Pháp Bao Bì Thông Minh Việt Nam

- Vendor số 1 của Samsung

- Nhà máy sản xuất bao bì tại khu công nghiệp Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Công ty chúng tôi là một trong những công ty mới và hiện đại của Việt Nam đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất bao bì vỏ hộp điện thoại công nghệ cao. Hiện tại, do nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, chúng tôi cần tuyển nhân sự cho nhiều vị trí.