• Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
  • Lô B2, Đường C2, KCN Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, (Bên cạnh Trạm thu phí cầu Phú Mỹ) , Quận 2 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lương: Cạnh tranh
FACTORY DIRECTOR

Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)


Mô tả chi tiết công việc

* Chịu trách nhiệm về thời gian hoàn thành đơn hàng:/ Take responsibility to delivery time of orders:
- Thiết lập hệ thống kiểm soát tiến độ sản xuất để nắm bắt được tình hình sản xuất trên chuyền và cuối chuyền.
Create system to control production status in line and final.
- Thiết lập kế hoạch sản xuất cho tất cả các bộ phận để đảm bảo mức tồn kho nguyên liệu và vật tư đáp ứng được yêu cầu của quá trình sản xuất đạt hiệu quả cao nhất.
Create production schedule for all sections to ensure safety level of main materials/sub materials to safety production’s requirement
- Xem xét các yếu có có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất và đưa ra các hướng giải quyết phù hợp.
Consider the elements can effect to production schedule and give suitable solution
- Xem xét kế hoạch sản xuất và lên kế hoạch nhân sự dài và ngắn hạn.
Consider production schedule and headcount plan long and short term
- Xem xét năng lực sản xuất của các phân xưởng và đưa ra giải pháp nhằm xoá bỏ hàng tồn kho trên chuyền và cuối chuyền.
Consider production capacity of workshop and create solution to remove stock in line and final
* Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm/ Take responsibility for products quality
- Thiết kế hệ thống quản lý hiển thị các lỗi trên chuyền.
Design visual management system of defects in line.
- Lãnh đạo chương trình: Mỗi công nhân là một nhân viên kiểm tra chất lượng.
Leader of program: each worker is a QC.
- Thiết lập, bảo dưỡng, cải tiến và kiểm soát hệ thống kiểm soát chất lượng nhằm ngăn ngừa khuyết tật, giảm thiểu phế liệu, các khuyết tật trong tỷ lệ chấp nhận được.
Create, maintain, improve and control quality system to avoid defects, reduce waste, reduce defect percentage to acceptable rate.
- Lập kế hoạch hành động và thực hiện hoạt động phòng ngừa cho tất cả các thông tin phản hồi về chất lượng.
- Create action plan and implement prevent activities for all claim of quality
* Chịu trách nhiệm kiểm soát việc sử dụng công cụ dụng cụ và nguyên liệu/vật tư:
- Take responsibility to control usage of tools and main/sub materials
- Thiết lập hệ thống kiểm soát toàn bộ các nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ được sử dụng đúng mục đích và không lãng phí.
Create audit system all main materials, sub materials, machines, equipment, tools without wasting.
- Thiết lập định mức dao cụ, công cụ dụng cụ chính xác tránh lãng phí.
Create consumption of cutter heads, tools correctly to avoid waste.
* Chịu trách nhiệm về vệ sinh, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy:
* Take responsibility of cleaning, safety and fire fighting:
- Thiết lập hệ thống quản lý các bộ phận thực hiện nghiêm túc 5S.
Create system to manage all departments implement 5S.
- Thiết lập hệ thống quản lý các bộ phận tuân thủ các qui định về an toàn lao động.
Create system to manage all sections follow regulation of safety.
- Thiết lập hệ thống quản lý và phòng tránh tai nạn lao động.
Create system to manage and prevent accident in working.
- Kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tất cả các thành viên của bộ phận sản xuất đều nhận thức được chính sách an toàn để tạo ra môi trường làm việc an toàn cho nhân viên.
Control to ensure all members of production team recognize safety policy to create safety working environment.
- Thiết lập hệ thống kiểm tra các thiết bị PCCC để đảm bảo các thiết bị luôn trong tình trạng tốt.
Create system to check fire fighting equipment to ensure all equipment in good condition.
- Theo dõi giám sát các bộ phận thực hiện đúng quy trình PCCC.
Supervise all sections implement as PCCC procedure.
- Tổ chức các buổi tập huấn PCCC để đảm bảo đội PCCC có đầy đủ kỹ năng vận hành hệ thống.
Organize fire fighting training to ensure fire fighting team have good skill to operate system.
* Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ quy trình và hoạt động nhà máy:
* Take responsibility to manage all procedures and factory’s activity:
- Quản lý nhà máy hiệu quả để đạt được mong muốn của khách hàng.
Mange factory to catch customer’s requirement.
- Quản lý tổ kho hoạt động hiệu quả và không bị thất thoát hàng hoá.
Mange warehouse team without loss.
- Thiết lập hệ thống đo lường và kiểm soát để đạt được hiệu suất nhân lực 80% và hiệu suất máy 90%.
Create system to measure and control to reach manpower utilization 80% and machine utilization 90%.
- Quản lý năng suất, giờ tăng ca, lịch trình, thời gian dừng sản xuất ...
Manage productivity, overtime, schedule, downtime of machine.....
- Giám sát hoạt động và kích hoạt các hành động khắc phục.
Supervise activities and preventive action.
- Giám sát chi phí hoạt động và nghiên cứu cách để giảm chi phí trong khi duy trì chất lượng sản phẩm.
Supervise working fee and research good way to reduce cost but still maintain products quality.
- Phân tích các yêu cầu về nhân lực và kết hợp với phòng nhân sự tuyển dụng nhân lực phù hợp với yêu cầu sản xuất.
Analyse manpower requirement and work with HR department to recruit suitable manpower for production.
- Loại bỏ chất thải và lãng công trong quá trình sản xuất để nâng cao hiệu quả và nâng cao năng suất.
Reduce waste and torpidity to improve production process to improve productivity.
- Kiểm soát việc viết và thực hiện quy trình hoạt động của các phòng ban/phân xưởng tiến tới mục tiêu tất cả các công việc đều có quy trình hướng dẫn thực hiện.
Create and implement working process of all team/workshop for ensure all sections have working procedure.
- Theo dõi giám sát các bộ phận thực hiện theo đúng quy trình hoạt động.
Supervise all sections follow working procedure.
- Thiết lập và theo dõi việc thực hiện KPI của các bộ phận.
Create and follow KPI implement of all sections.
* Chịu trách nhiệm triển khai việc thực hiện sản xuất tinh gọn (LEAN), TPM và cải tiến liên tục:
* Take responsibility to implement Lean manufacturing, TPM and continuous improvement:
- Đào tạo nhân viên hiểu về LEAN và áp dụng vào thực tiễn sản xuất.
Train staffs to understand LEAN and implement to production.
- Thường xuyên kiểm tra và duy trì việc thực hiện LEAN.
Check and maintain the implement of LEAN.
- Đưa ra các phương pháp cải tiến liên tục nhằm tiết kiệm thời gian làm việc/sản xuất, nâng cao chất lượng và tiến độ.
Create continuous improvement to save working time/production time, improve quality and productivity.
- Tăng sản lượng, tăng công suất máy móc để giảm thiểu chi phí không cần thiết và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng hiện nay.
Increase production capacity, increase machine capacity to reduce unnecessary cost and maintain quality standard.
- Thiết lập và duy trì thực hiện hệ thống quản lý TPM.
Create and maintain the implement of TPM system.
- Đảm bảo hệ thống sản xuất vận hành trơn tru không có thời gian dừng máy do sửa chữa.
Ensure production system operate smoothly without downtime.
- Sử dụng hết công suất của máy để làm nên sản phẩm chất lượng với thời gian ngắn nhất.
Utilize machine capacity to have good quality with short time
* Thực hiện những công việc có liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.
* Do all related jobs as assignment from superior

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Giới tính/(Sex) / Nam hoặc nữ / Male or female
- Trình độ học vấn/ (Literacy) Đại học trở lên/ University up: Polytechnic university, Technology university,….
- Chuyên ngành/ (Majors): Kỹ thuật, cơ khí tự động, cơ khi chế tạo máy/ Technic, automatic mechanic, mechanical engineering,…
- Ngoại ngữ (cấp độ)/ (Foreign language (level): Tiếng Anh tốt/Good English
- Vi tính văn phòng/ (Office computer): Autocad, Excel, Word
- Kinh nghiệm/ (Experience): 10 năm kinh nghiệm làm Giám đốc nhà máy công ty chế biến gỗ nội/ngoại thất/ 10 years working experience as Factory Manager of interior/exterior wood working company
* Kỹ năng chính/ (Key Skills)
- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, đào tạo
Leadership skill, communication skill, team work skill, speech skill, training skill
* Yêu cầu khác/ (Other requirements)
- Chịu được áp lực cao, có khả năng phân tích, có khả năng giải quyết vấn đề
Can work in high compress, have analyse skill, solving problem skill

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

  • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính - Nhân Sự
  • Địa chỉ: Lô B2, Đường C2, KCN Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, (Bên cạnh Trạm thu phí cầu Phú Mỹ) , Quận 2 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
26/03/2020
Ngày hết hạn:
25/04/2020

Tags

Quận 2 TP Long Khánh Giám Đốc Tuyển Gấp Giám đốc sản xuất đồ gỗ KCN Cát Lái KCN Long Khánh

Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp) Logo

Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
  • Số nhân viên: 500-999
  • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính - Nhân Sự

ALC Corporation được thành lập vào năm 1995 với xuất phát điểm là cung cấp dịch vụ Giao nhận - Logistics.

Qua thời gian, ALC Corp đã mở rộng hoạt động của mình và trở thành một tập đoàn kinh doanh đa ngành với nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi đang hợp tác với hàng trăm cơ quan và đối tác trên toàn thế giới.

Hiện tại, ALC Corp đang tối ưu hóa hoạt động của mình trong các lĩnh vực:

1. Dịch vụ Logistics: Thương mại và phân phối - Giao nhận hàng hóa - Vận tải - Dịch vụ hải quan
2. Sản xuất Tủ kệ Bếp/Nội Thất thương hiệu Casta
3. Nhà phân phối thiết bị bếp nhập khẩu: Teka-Kuppersbusch-Cata

----------------------------------------------

Visit our website on: http://casta.com.vn/

Video for advertisement: https://www.youtube.com/embed/7AFG3kVU93A?wmode=transparen

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>