BẾP TRƯỞNG KHU DU LỊCH SUỐI KHOÁNG NÓNG NÚI THẦN TÀI

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC


Mô tả chi tiết công việc

Prepares the department's annual budget and expenses in line with F&B strategy. Chuẩn bị ngân sách và chi phí hàng năm của bộ phận phù hợp với chiến lược F & B

- Orders merchandise in compliance with the group's purchasing policy. Đặt hàng hàng hóa phù hợp với chính sách mua sắm của tập đoàn

- Manages stocks and supplies Quản lý kho và nguồn cung cấp

- Respects the productivities ratios as allocated. Tuân theo tỷ lệ năng suất được phân bổ

- Carries out inventories, inputs data and explains consumption differences Tiến hành kiểm kê, dữ liệu đầu vào và giải thích sự khác biệt về tiêu thụ

- With the team, is continually looking for ways to improve costs and ratios while maintaining the high standard of service. Với đội ngũ, liên tục tìm cách để cải thiện chi phí và tỷ lệ trong khi duy trì các tiêu chuẩn cao về phục vụ.

* GENERAL RESPONSIBILITES/TRÁCH NHIỆM CHUNG

- Observes legal requirements for good hygiene and sanitation. Quan sát các yêu cầu pháp lý cho việc vệ sinh và vệ sinh môi trường tốt.

- Supervises food preparation, cost, quality, quantity, inventories, portion control, menu planning, recipes and testing of samples submitted by Purchasing Department. Giám sát việc chế biến thực phẩm, chi phí, chất lượng, số lượng, kiểm kê, kiểm soát khẩu phần, kế hoạch thực đơn, công thức nấu ăn và mẫu thử nghiệm được cung cấp bởi Bộ phận mua hàng.

- Establishes and supervises job methods and cooking standards to maintain a high quality of food and service. Thiết lập và giám sát các phương pháp và tiêu chuẩn công việc nấu nướng để duy trì một chất lượng cao của thực phẩm và phục vụ

- Develops standard recipes card for all dishes to ensure proper portion control, uniformity of taste and quality; tests new products, recipes and formulas. Phát triển thẻ công thức nấu ăn tiêu chuẩn cho tất cả các món ăn để đảm bảo kiểm soát khẩu phần thích hợp, thống nhất của hương vị và chất lượng, thử nghiệm món ăn mới, bí kíp và công thức nấu ăn.

- Develops new cooking methods for improvement of cuisines, maintain contact with other chefs and visits other kitchens to keep update of new development in food and equipments. Phát triển các phương pháp nấu ăn mới để cải thiện các món ăn, duy trì liên lạc với các đầu bếp khác và thăm nhà bếp khác để cập nhật những phát triển mới trong thực phẩm và trang thiết bị.

- Interviews and hires applicants for employment; responsible for training program and proper placement of employees; sets up work schedules and job requirements. Phỏng vấn và tuyển nhân viên xin việc làm; chịu trách nhiệm về chương trình đào tạo và vị trí thích hợp của nhân viên; sắp đặt lịch làm việc và yêu cầu công việc.

 - Prepares inventories, budget forecast and may revise work schedules for each month; reported on overtime, absenteeism and accidents. Chuẩn bị kiểm kê, dự báo ngân sách và có thể điều chỉnh lịch làm việc cho mỗi tháng, báo cáo làm thêm giờ, vắng mặt và tai nạn.

- Handles varied correspondence regarding customer complaints, suggestion for new dishes, requests for special food. Xử lí các thư từ khác nhau liên quan đến khiếu nại của khách hàng, gợi ý cho các món ăn mới, các yêu cầu đối với thực phẩm đặc biệt.

- Work closely with all Senior Chefs of other kitchens to ensure that guest requirements and services are met and expedited with minimum delay. Phối hợp chặt chẽ với tất cả các đầu bếp cao cấp của nhà bếp khác để đảm bảo rằng các yêu cầu của khách và dịch vụ được đáp ứng và xúc tiến một cách nhanh chóng.

- Receives direct instructions from F & B Director and reports to him on major developments within his field of activities. Nhận hướng dẫn trực tiếp từ Giám đốc ẩm thực và đố uống và báo cáo với anh ta về sự phát triển chính trong lĩnh vực hoạt động của mình.

- Ensures a safe work environment for all kitchen staff and removes any obstacles that may obstruct the performances of staffs. Đảm bảo một môi trường làm việc an toàn cho tất cả các nhân viên nhà bếp và loại bỏ bất kỳ trở ngại có thể cản trở sự thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ nhân viên.

- Adapts to any specific requests made by guests. Thích nghi với bất kỳ yêu cầu cụ thể được đề nghị bởi thực khách.

- Solves all complains made by all guests Giải quyết tất cả các khiếu nại/phàn nàn được đưa ra bởi tất cả các thực khách.

- Responsible for creating job descriptions for all kitchen staffs. Chịu trách nhiệm mô tả công việc tạo ra cho tất cả các nhân viên nhà bếp

- Organizes and supervises food preparations in line with the occupancy and consumption forecasts Tổ chức và giám sát việc chế biến thực phẩm phù hợp với công suất phòng chứa và dự báo mức tiêu thụ.

- Prepares dishes and/or supervises preparation Chuẩn bị các món ăn và / hoặc giám sát chuẩn bị

- Supervises all sections of the kitchen: production of hot and cold dishes, patisserie and stewarding. Giám sát tất cả các khâu của nhà bếp: chế biến các món ăn nóng và lạnh, bánh ngọt và người quản lý bếp ăn.

- Prepares all menus and à la carte selection Chuẩn bị tất cả các thực đơn và lựa chọn món.

- Prepares the cooking method and ensures they are duly applied Chuẩn bị các phương pháp nấu ăn và đảm bảo chúng được áp dụng một cách hợp lý.

- Coordinates with restaurant serving staff in order to ensure that service runs smoothly Phối hợp, xếp sắp với nhân viên phục vụ của nhà hàng để đảm bảo rằng bộ phận đó chạy rất tốt, và suôn sẻ.

- Ensures that all information is disseminated to other departments. Đảm bảo rằng tất cả các thông tin được phổ biến đến các bộ phận khác nhau.

- Plays an active role in meetings for Heads of Department. Đóng một vai trò tích cực trong các cuộc họp của các Trưởng Bộ phận.

- Ensures all equipments and appliances under his responsibility are used correctly and kept in good condition. Đảm bảo tất cả các thiết bị và đồ gia dụng thuộc trách nhiệm được sử dụng cách chính xác và lưu giữ trong tình trạng tốt.

- Ensures the respect and due application of the rules of hygiene in the department (As per Hygiene Analytical Critical Control Point/ HACCP standards etc) Đảm bảo tuân theo và thực thi các quy định về vệ sinh trong các bộ phận (Điểm kiểm soát phân tích vệ sinh / tiêu chuẩn HACCP, vv)

- Sets up action plan for the hygiene analysis results and tracks implementation Thiết lập kế hoạch hành động cho các kết quả phân tích vệ sinh và thực hiện theo.

- Checks that employees' uniforms are clean and in good condition Kiểm tra đồng phục của nhân viên có được sạch sẽ và trong tình trạng tốt không

- Ensures that safety instructions are respected for the use of kitchen equipments. Đảm bảo hướng dẫn an toàn được tuân thủ dành cho việc sử dụng các thiết bị nhà bếp

- Ensures application of the hotel's security regulations (in case of fire etc) Đảm bảo thực hiện những quy định an ninh của khách sạn (khi có hỏa hoạn, vv)

- Follow resort’s commitments to the "Environment Charter" (saving energy, recycling, sorting waste etc) Thực hiện theo cam kết của khu nghỉ mát với "Điều lệ về môi trường" (tiết kiệm năng lượng, tái chế, phân loại chất thải, vv)

- Develops team spirit and motivation by creating a good working atmosphere Phát triển tinh thần đồng đội và động lực bằng việc tạo một bầu không khí làm việc.

- Organizes the welcome and integration of new employees Tổ chức chào đón và hợp nhất các nhân viên mới.

- Prepares and/or checks the work schedules in line with activity forecasts Chuẩn bị và / hoặc kiểm tra lịch trình công việc phù hợp với những hoạt động dự báo

- Carries out annual performance appraisals and sets targets for employees Tiến hành đánh giá kết quả hàng năm và tập hợp mục tiêu nhân viên

- Prepares the training plan for the department and ensures the implementation Chuẩn bị các kế hoạch đào tạo cho các bộ phận và đảm bảo việc thực hiện.

- Helps employees improve their skills and provides support for career development Giúp nhân viên cải thiện kỹ năng của họ và cung cấp sự hỗ trợ phát triển nghề nghiệp

- Follow and respect Vietnam labor law./ Làm theo và tôn trọng luạt lao động VN

- Keeps track of eating trends in the market. Theo dõi xu hướng ăn uống trên thị trường

- To embrace and accept changed of customer expectations Nắm bắt và chấp nhận thay đổi theo sự mong đợi của khách hàng

- Regularly assesses the quality of services based on guests' remarks and quality audits Thường xuyên đánh giá chất lượng của các dịch vụ dựa trên những nhận định và kiểm tra chất lượng của du khách

- Keeps informed of developments in competitor hotels Bảo mật thông tin với những khách sạn cạnh tranh

- Maintains excellent relations with suppliers/ Duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp

- Positions the pricing policy to suit the market Chính sách giá cả phải phù hợp theo thị trường

- Culinary talent, attention to details/ tài năng ẩm thực, cẩn thận đến từng chi tiết Guest oriented/ hướng tới khách hàng Attention to cleanliness and hygiene/ Chú ý đến sự sạch sẽ và vệ sinh

- Leadership/lãnh đạo

- Excellent administrative skills/ kỹ năng hành chính xuất sắc

- Imparting knowledge skills to kitchen staff Truyền đạt kỹ năng kiến thức cho nhân viên nhà bếp

- Ability to work under pressure/ có khả năng làm việc dưới áp lực

- Creative and innovative/ Sáng tạo và cải tiến

- Work at Nui Than Tai Hot Spring Park/ Làm việc tạ

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Education/học vấn: International hotel background/ Nền tảng khách sạn quốc tế

- Perfect knowledge of HACCP guidelines/ kiến thức hoàn hảo của hướng dẫn HACCP

- Computer literate (Windows environment)/ Biết sử dụng máy tính ( Windows)

- Fluent in the national language, and English/ Thông thạo ngôn ngữ mẹ đẻ và tiếng Anh

- Certification/chứng nhận: Chef Certification/ chứng nhận đầu bếp

- Experience/Kinh nghiệm:

+ Minimum of three years as an Executive Chef at 4/5 star hotel. Ít nhất 3 năm làm bếp trưởng điều hành ở Khách sạn 4/5 sao

- Other/Khác:

+ Be proficiently working with computer. Have ability to communicate fluently in English language. As the business demands the Executive Chef, he must render his dedication to the job. Thành thạo làm việc với máy tính. Có khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh. Là bếp trưởng điều hành, bạn phải bày tỏ sự cống hiến với công việc.

Mô tả

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

 • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính - Nhân Sự
 • Địa chỉ: 93 Nguyễn Thị Minh Khai , Quận Hải Châu , Đà Nẵng, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
18/02/2019
Ngày hết hạn:
20/03/2019

Tags

Bếp Trưởng Thực Phẩm Tuyển Gấp Đà Nẵng

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC Logo

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC
 • Số nhân viên: 100-499
 • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Công ty Cổ phần Đầu tư DHC được hình thành từ những cổ đông cùng chung một ý tưởng xây dựng tại Việt Nam “Ngôi nhà Mơ ước”. Nơi ấy có những con người đầy nhiệt huyết, kiên trì, cầu thị học hỏi. Những con người làm việc không chỉ giới hạn bởi những vật chất đời thường mà còn là sự đam mê, ham muốn được tiếp cận tri thức của nhân loại, những kỹ năng sống, văn hoá của vùng miền được ngàn đời lưu giữ, họ khát khao làm việc đóng góp cho xã hội, cho nhân loại dù rằng sự đóng góp còn nhỏ bé nhưng đó là niềm hạnh phúc, là ước mơ của những thành viên trong “Ngôi nhà mơ ước” ấy. Ngành nghề kinh doanh:
- Khảo sát, tư vấn thiết kế, giám sát và thi công nội ngoại thất công trình, Quản lý dự án. Xây dựng các công trình đô thị và dân dụng.
- Cung cấp bất động sản tọa lạc tại những vị trí đắc địa, có phong thủy và cảnh quan hài hòa
- Cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng cao ở trong và ngoài nước
- Cung cấp dịch vụ nhà hàng chất lượng cao
* Vốn điều lệ : 200.000.000.000 đồng ( Hai trăm tỷ đồng)
Với mong muốn vươn tới sự hoàn mỹ và với đội ngũ cán bộ lành nghề, công ty DHC chắc chắn sẽ mang đến sự hoàn hảo làm vừa lòng quý khách hàng trong và ngoài nước.
* Các dự án của công ty:
- Công viên Suối khoáng nóng Đà Nẵng
- Bến du thuyền DHC Marina

 • Hình ảnh của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC 1
 • Hình ảnh của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC 2
 • Hình ảnh của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC 3
 • Hình ảnh của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC 4
 • Hình ảnh của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC 5
 • Hình ảnh của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC 6
 • Hình ảnh của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC 7

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>