Tìm thấy 80 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Thái Bình"

Sewing Manager( $2000++)

TVA Textile VietNam. - Thái Bình, Vĩnh Phúc

Hơn 2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

28-08-2015

Supply Chain Director ($5000)

TVA Textile VietNam. - Thái Bình

Hơn 5,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

28-08-2015

EHS Manager ( $2000-$2500)

TVA Textile VietNam. - Thái Bình

2,000USD - 2,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

28-08-2015

CAD Operator (Thái Bình)

CareerLink’s Client - Thái Bình

Thương lượng | Nhân viên

17-08-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng