Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Kiên Giang"

PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ _ LÀM VIỆC TẠI PHÚ QUỐC

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kiên Giang

TẬP ĐOÀN LONG BEACH

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Quản lý toàn bộ công tác tuyển dụng nhân sự
-  Lập kế hoạch chiến lược nhân sự vào tháng 01 và tháng 06 hàng năm theo báo cáo tổng thể tình hình thực trạng về nhân sự và định hướng phát triển của Công ty;
-  Kế hoạch chiến lược nhân sự phải bao gồm các yếu tố sau:
+ Dự báo tình hình nhân sự;
+ Kế hoạch thu hút lực lư...

Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự, Pháp lý/ Luật

Hành chính Phó phòng Nhân sự

13/10/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-