Tìm thấy 5 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Pháp lý / Luật" | Địa điểm "Đà Nẵng"

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG - Đà Nẵng

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NHẤT NAM - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

14/03/2019

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC - Đà Nẵng

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý cấp cao

14/03/2019

Giám Sát, Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty CP Thái Lan Paint - Đà Nẵng

Hơn 7,000,000VNĐ | Nhân viên

11/03/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-