CÔNG TY TNHH BRISWELL VIỆT NAM Jobs | CareerLink.vn | CareerLink.vn

Job Search Result | Jobs CÔNG TY TNHH BRISWELL VIỆT NAM

0 jobs

Set alert for this search

    We have not found jobs for this search.
    Search suggestions:
    • Check your spelling.
    • Try different keywords.
    • Try more general keywords.
CÔNG TY TNHH BRISWELL VIỆT NAM
25 - 99 employees

Web, Smartphone and IoT Application Development
- Bộ phận phát triển phần mềm của Briswell Việt Nam chủ yếu nhận dự án từ Briswell Japan (Nhật Bản), thông qua tài liệu thiết kế cơ bản, tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ để viết code. Phạm vi dự án phát triển gồm có: hệ thống web, ứng dụng Android và iOS.
- Phát triển web: sẽ xây dựng môi trường trên cloud server sử dụng AWS/Azure. Tùy theo dự án, Briswell Việt Nam không chỉ xây dựng môi trường Linux mà còn tạo Instance. Do đó, Briswell Việt Nam cần developer full-stack.
- Phát triển Android, iOS: không chỉ phát triển trên mobile mà cần phải trang bị thêm kiến thức web trong đó có API. Do đó, Briswell Việt Nam cần developer có thể thiết kế toàn diện service.
- Về mặt chất lượng: công ty có phân cấp level cho từng loại bug, đối với những bug đơn giản ở cấp level 1, xây dựng cơ chế sao cho developer giảm thiểu bug bằng cách sử dụng check-list, v.v.. để sao cho có thể đảm bảo chất lượng.

Bộ phận phát triển phần mềm của Briswell Việt Nam chủ yếu nhận dự án từ Briswell Japan (Nhật Bản), thông qua tài liệu thiết kế cơ bản (basic design), tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ để viết code. Phạm vi dự án phát triển gồm có: hệ thống web, ứng dụng Android và ứng dụng iOS.Về mảng phát triển web: sẽ xây dựng môi trường trên cloud server sử dụng AWS. Tùy theo dự án, bên Việt Nam không chỉ xây dựng môi trường Linux mà còn tạo Instance. Do đó, Briswell Việt Nam đang cần những developer full-stack.

See more See less