General partner là gì, có gì khác so với Limited partner?

General partner là gì?

General partner hay thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn liên quan đến vấn đề tài chính của đơn vị. Điều này có nghĩa là tài sản của thành viên hợp danh cũng được xem xét để xử lý nợ trong trường hợp doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

General partner

Có thể nói, thành viên hợp danh là chủ sở hữu của công ty hợp danh. Thành viên hợp danh có thể đại diện cho doanh nghiệp và các thành viên hợp danh đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, kiểm soát quản lý, điều hành và bất kỳ hình thức ra quyết định nào cho doanh nghiệp, đôi khi đóng vai trò như một đối tác quản lý.

Thành viên hợp danh có mọi quyền tham gia quản lý. Các khoản lãi và lỗ trong công ty hợp danh sẽ được chia theo thỏa thuận hợp tác; họ cũng có thể được trả phí quản lý. Phí quản lý có nghĩa là tỷ lệ phần trăm của tổng số vốn của quỹ.

Tỷ lệ phần trăm này là cố định. Phạm vi phí có thể từ 1% đến 2% hàng năm trên số vốn cam kết. Một số công ty hợp danh bầu ra một hội đồng quản trị công ty để kiểm soát và quản lý pháp nhân.

Theo cấu trúc này, các thành viên hợp danh có quyền ra quyết định và giải quyết các bất đồng bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số. Họ cũng có toàn quyền quản lý danh mục đầu tư của công ty.

“Thành viên hợp danh là người liên kết với ít nhất một người khác để thành lập doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về các hoạt động của doanh nghiệp về mặt pháp lý và chịu trách nhiệm cá nhân về tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ của doanh nghiệp.”

Thành viên góp vốn Limited Partner là gì?

Các thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ mà họ có trong doanh nghiệp. Các thành viên góp vốn có quyền kiểm soát hạn chế, họ không có quyền kiểm soát đối với việc quản lý nhưng có sự tham gia hạn chế vào doanh nghiệp; họ tập trung hơn vào lợi tức đầu tư.

Thu nhập của các thành viên góp vốn là lợi tức đầu tư đã được xác định trước trong thỏa thuận.

Sự khác biệt chính giữa General partner và Limited Partner

–       Tài sản của thành viên hợp danh có thể được sử dụng để trả nợ trong trường hợp doanh nghiệp mất khả năng thanh toán hoặc phá sản. Trong khi thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn so với thành viên hợp danh. Họ cũng có thể khởi kiện các thành viên hợp danh về các khoản nợ của doanh nghiệp. Thành viên góp vốn có trách nhiệm hữu hạn vì họ không có bất kỳ quyền hạn nào như thành viên hợp danh.

–       Thành viên góp vốn không có toàn quyền kiểm soát hoạt động và quản lý, nói cách khác, họ có quyền kiểm soát hạn chế hoặc tối thiểu, trong khi thành viên hợp danh có toàn quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản lý và ra quyết định khác đối với doanh nghiệp.

–       Tất cả các khoản lãi và lỗ được chia đều cho các thành viên hợp danh, trừ trường hợp thỏa thuận có quy định khác. Các thành viên góp vốn được chia lãi và lỗ theo số tiền họ đầu tư hoặc theo thời hạn của hợp đồng. Phí quản lý cũng có thể được trả cho các thành viên hợp danh. Mức này có thể dao động từ 1% – 2% vốn cam kết.

–       Thành viên hợp danh có thể được coi là chủ sở hữu bình đẳng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được đề cập hoặc nêu trong thỏa thuận. Quyền sở hữu của các thành viên góp vốn đã được xác định trước trong thỏa thuận đối tác.

–       Các thành viên góp vốn không thể đưa ra quyết định hoặc ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp, trong đó các thành viên hợp danh có tất cả các quyền để ký kết hợp đồng pháp lý hoặc bất kỳ loại thỏa thuận nào thay mặt cho pháp nhân.

Những thuận lợi và khó khăn khi là General partner là gì?

Thuận lợi:

–       Lợi nhuận đáng kể từ các khoản đầu tư thành công nhờ lãi chuyển nhượng.

–       Kiểm soát gần như hoàn toàn việc điều hành doanh nghiệp từ các quyết định đầu tư đến việc vận hành.

–       Các thành viên hợp danh có thành tích đầu tư thành công thường có thể huy động vốn nhiều hơn và thậm chí giúp các công ty đầu tư mở rộng quy mô.

Khó khăn:

–       Tốn nhiều thời gian. Không giống như thành viên góp vốn, những người có thể “thụ động” đầu tư vào các quỹ đầu tư mạo hiểm, thành viên hợp danh phải tích cực tham gia. Mặc dù có thể quản lý nhiều doanh nghiệp cùng một lúc, nhưng họ phải thận trọng với việc dàn trải quá mỏng.

–       Thành quả đến khá lâu. Có thể mất 5-10 năm để tìm hiểu xem các khoản đầu tư của bạn diễn ra như thế nào. Điều này có nghĩa là việc đánh giá kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà đầu tư mạo hiểm là rất dài – điều này có thể gây khó chịu cho nhiều người.

Làm thế nào bạn có thể trở thành một General partner hiệu quả?

Các phương pháp hay nhất mà bạn có thể làm theo để tăng cơ hội thành công với tư cách là một thành viên hợp danh General partner là gì?

–       Nhận thức sâu sắc về luận điểm đầu tư và những điểm mạnh độc đáo của bạn. Bạn cần biết điều gì ngăn cách bạn với các thành viên góp vốn tiềm năng của bạn. Cho dù đó là kết nối ngành, quy trình giao dịch hay chiến lược đầu tư, hãy rõ ràng về thế mạnh của bạn là gì.

–       Rèn luyện khả năng kể chuyện của bạn. Giống như cách các nhà sáng lập cần kể một câu chuyện hấp dẫn với các nhà đầu tư tiềm năng, các thành viên hợp danh cũng phải có khả năng trình bày một câu chuyện thuyết phục các thành viên góp vốn tiềm năng.

–       Nuôi dưỡng mối quan hệ với các thành viên góp vốn. Chỉ vì số tiền đã được huy động không có nghĩa là bạn nên lơ là với các thành viên góp vốn. Việc hợp tác đòi hỏi thời gian dài và các thành viên góp vốn có thể hỗ trợ các kế hoạch tiếp theo nên cần nuôi dưỡng mối quan hệ chặt chẽ với các thành viên góp vốn.

Một cách đơn giản để làm điều đó là cung cấp các bản cập nhật thông tin nhất quán cho thành viên góp vốn trong khi vẫn giữ việc giao tiếp càng nhiều càng tốt.

Hi vọng với định nghĩa General Partner là gì và sự khác biết với Limited Partner bạn sẽ có thêm hiểu biết về các thuật ngữ kinh tế này.

Trâm Nguyễn

Sao chép thành công