Consolidated Financial Statement là gì và các bước thành lập?

Consolidated Financial Statement là gì? Trong tiếng Việt, Consolidated Financial Statement là Báo cáo tài chính hợp nhất, khái niệm dùng để chỉ báo cáo tổng hợp và cung cấp toàn bộ những thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và những biến động về tài chính trong kỳ của tập đoàn.

Ngày nay, cùng với việc phát triển mạnh mẽ của các tập đoàn đa ngành, đa quốc gia, báo cáo tài chính hợp nhất ngày càng trở nên phổ biến và quan trọng trong lĩnh vực kế toán. Bài viết hôm nay sẽ tổng hợp những thông tin cơ bản nhất về Consolidated Financial Statement để những ai quan tâm có thể tham khảo và dùng làm cơ sở cho những nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Consolidated Financial Statement là gì?

“Consolidated Financial Statement là bản Báo cáo tài chính tổng hợp cung cấp toàn bộ những thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và những biến động về tài chính trong kỳ của một doanh nghiệp.”

Một bản Báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn được lập trên cơ sở hợp nhất các bản Báo cáo tài chính từ công ty mẹ, công ty con và các công ty liên doanh liên kết. Báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày như Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp độc lập.

Theo pháp luật của Nhà nước Việt Nam, một bản Báo cáo tài chính hợp nhất phải được thực hiện, trình bày theo quy định của chuẩn mực kế toán số 25 ban hành kèm theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC, đáp ứng các yêu cầu nội dung của Bộ tài chính, theo Thông tư nghị định được ban hành gần nhất – Thông tư 202/2014/TT-BTC, ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Sự khác nhau giữa báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất Consolidated Financial Statement là gì?

Cả hai loại báo cáo này đều tổng hợp để trình bày tổng quan kết quả hoạt động trong năm và những thay đổi về tình hình tài chính trong kỳ. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đều cung cấp thông tin, đáp ứng yêu cầu sử dụng của nội bộ cũng như khách hàng, đối tác, nhà đầu tư. Tuy nhiên mỗi loại sẽ có sự khác nhau, cụ thể như sau:

–       Báo cáo tài chính hợp nhất sẽ tổng hợp toàn bộ tình hình tài chính, kinh doanh của cả công ty mẹ và công ty con trong khi Báo cáo tài chính riêng lẻ thể hiện tình hình tài chính kinh doanh riêng của mỗi công ty mẹ.

– Báo cáo riêng lẻ có trình bày về lợi thế thương mại ở mục tài sản, lợi ích cổ đông thiểu số ở phần nguồn vốn và lợi nhuận thuộc cổ đông không kiểm soát ở kết quả kinh doanh. Ngược lại, chúng ta sẽ tìm thấy những thông tin này ở báo cáo hợp nhất.

Các thành phần cơ bản của một Consolidated Financial Statement hợp nhất

Nếu bạn thắc mắc về các tài liệu cần có trong một Consolidated Financial Statement là gì thì sau đây sẽ là câu trả lời. Đó là:

–       Bảng cân đối kế toán hợp nhất;

–       Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất;

–       Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;

–       Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Ngoài ra, báo cáo tài chính hợp nhất sẽ có thêm một số chỉ tiêu nhằm phản ánh đầy đủ nhất tình trạng tài chính và kết quả kinh doanh của tập đoàn như:

– Lợi thế thương mại;

– Lợi ích của cổ đông không kiểm soát;

– Lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết;

– Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ;

– Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số

Đối với Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cần bổ sung và giải trình thêm các thông tin về các công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết được hợp nhất và không được hợp nhất, thông tin về các giao dịch với các bên liên quan.

Lập báo cáo tài chính hợp nhất:

Khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất cần tuân thủ 16 nguyên tắc của điều 10 thông tư số 202/2014/TT-BTC. Để lập một báo cáo tài chính hợp nhất chính xác có thể thực hiện theo các bước sau đây:

Thứ nhất: Tổng hợp toàn bộ thông tin, các báo cáo tài chính riêng lẻ, sau đó điều chỉnh và cộng hợp các chỉ tiêu tương ứng.

Thứ hai: Tiến hành bút toán điều chỉnh hợp nhất. Cụ thể, điều chỉnh chênh lệch giá trị tương lai dòng tiền trong tài sản thuần, loại trừ giá trị ghi sổ khoản đầu tư của công ty mẹ trong từng công ty con, ghi nhận và phân bổ lợi thế thương mại. Thực hiện loại trừ toàn bộ giao dịch nội bộ tập đoàn, xác định lợi ích của cổ đông kiểm soát thời điểm cuối kỳ.

Thứ ba: Lập bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh là tổng hợp về chỉ tiêu hợp nhất.

Thứ tư: Lập báo cáo tài chính hợp nhất gồm bảng cân đối, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, cùng với thuyết minh báo cáo tài chính.

Những lưu ý quan trọng khi lập báo cáo tài chính hợp nhất: Việc lập Consolidated Financial Statement phải căn cứ theo điều 3 thông tư số 202/2014/TT-BTC:

Phải thu tập, tổng hợp và trình bày báo cáo một cách tổng quát, đầy đủ tình hình nợ, vốn, tài sản ngay khi kết thúc kỳ kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong kỳ. Lưu ý không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là công ty mẹ và công ty con của tập đoàn.

Cần cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho việc đánh giá tình hình tài chính và kết quả kinh doanh, khả năng tiền bạc của tập đoàn trong kỳ kế toán đã qua, đồng thời dự đoán cho tương lai, làm cơ sở đưa ra quyết định về quản lý, điều hành hoạt động, đầu tư vào tập đoàn của chủ sở hữu, nhà đầu tư, chủ nợ…

Thời hạn nộp và công khai Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất phải lập và nộp vào cuối kỳ kế toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Thời hạn công khai trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Chung quy lại, với những tay ngang không có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế – tài chính, việc hiểu Consolidated Financial Statements là gì có thể là điều khá khó khăn. Hy vọng bài viết hôm nay đã phần nào cung cấp thông tin hữu ích cho những ai đang loay hoay tìm kiếm thông tin về Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trang Đoàn

Sao chép thành công